Kuntavaaliohjelma – Kotkan Perussuomalaiset

Kotkan Perussuomalaiset kuntavaaliohjelma 2017

Kotkan Perussuomalaisten kunnallispolitiikka. Kuntalaiselle hyvä.

 

Tulemme ajamaan politiikkaa, jossa kuntalaisilla olisi yksilöinä, perheinä ja erilaisina yhteisöinä mahdollisimman hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kaupungin politiikkaan. Pyrimme kuuntelemaan kuntalaisia ja ajamaan heidän asioitaan kykyjemme mukaan. Vallan ja päätösten tulisi olla mahdollisimman lähellä kuntalaisia, sillä se mahdollistaa hyvät päätökset ja resurssien tehokkaan käytön kuntalaisten hyväksi. Tätä tulemme toteuttamaan seuraavilla tavoilla:

 

 

Kaavoitus

Kaupungin on kaavoituksessa pyrittävä siihen, että ensisijaisesti alueen asukkaiden näkemykset huomioidaan ja he tulevat päätöksentekoon mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin vältytään aikaa vieviltä valituskierroksilta. Kaikessa kaavoituksessa on kuitenkin pidettävä etusijalla kaupungin ja kuntalaisten kokonaisetua. Kotkan monimuotoisuus on huomioitava ja sen eri alueita on kehitettävä niiden perinteitä kunnioittaen. Vanha jako teollisuus- ja satamakaupunki Kotkaan, porvarillisen kauppalamaiseen Karhulaan ja maaseutumaiseen Kymiin on voimavara, jota pitää hyödyntää enemmän. Jumalniemen aluetta on kehitettävä kaupallisena keskuksena, koska sen asema moottoritien varrella on ihanteellinen. Matkailua silmällä pitäen on harkittava kaupungin historiallisten alueiden, esimerkiksi Kyminlinnan linnoituksen, hyödyntämistä kulttuuria ja perinteitä kunnioittaen. Julkisen rakentamisen tulisi palvella paremmin kuntalaisia käyttäjiään mm. tilojen esteettömyys paremmin huomioiden.
Pyrimme mahdollistamaan Kymijoen luontaisien kalakantojen elpymisen, jotta tulevaisuudessa Kymijoen kalastusmatkailupotentiaali voidaan hyödyntää paremmin.

 

 

Koulutus

Vaadimme päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman avaamista ja jatkuvaa päivittämistä. Jokaisen koululaisen pitää voida opiskella rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä. Koulumatkoista on tehtävä turvallisia. Edellisellä kaudella lakkautettujen pienten koulujen oppilaisiin ja heidän koulumatkoihinsa sekä sopeutumiseensa pitää kiinnittää erityistä huomiota. Myös lapsivaikutusten arviointi on tehtävä aina kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä.

Liikenne ja kunnossapito

Kotkan on aina pidettävä esillä mahdollisuutta rantaradan rakentamiseksi Helsingistä Pietariin.
Teiden, katujen, puistojen, kiinteistöjen yms.. kunnossapidossa on tarkkaan käytävä läpi tulisiko kaupungille halvemmaksi hoitaa tehtäviä itse, kuin ulkoistaa ne. Esimerkiksi pyykkien pesu Virossa tuntuu kaikin tavoin järjettömältä, vaikka se näennäisesti halvin ratkaisu olisikin. Ulkoistamisessa on aina laskettava kokonaisedullisuus ja se miten se työllistää kuntalaisia. Ulkoistamisessa on myös pyrittävä jatkuvuuteen.
Liikennesuunnitteluun pitää päästä kaikkien vaikuttamaan. Ei voi olla niin että pieni
virkamiesryhmä valmistelee liikennemuutokset ja tuo ne esille vain tiedoksiantona. Tästä syystä Kotkan Perussuomalaiset kannattavat edelleen erillistä teknistä-, ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa mutta kuitenkin niin, että niiden tehtäviä selkeydetään ja tekninen lautakunta keskittyy enemmän liikenteeseen sekä huoltotehtäviin ja kaupunkisuunnittelu hoitaa rakennuttamisen ja suunnittelun.

Terveydenhoito ja sosiaalipalvelut

SOTE-uudistus tulee viemään nämä palvelut maakunnalle tulevalla vaalikaudella mutta…
On pyrittävä siihen, että jokainen kuntalainen voisi elää mahdollisimman arvokkaasti hyvää elämää.
Näiden palvelujen ulkoistamisessa on erityisesti kiinnitettävä huomioita niiden jatkuvuuteen eikä missään tapauksessa pidä mennä siihen, että otetaan vuosittain halvin tarjous vastaan. Terveille vanhuksille tarkoitettujen vanhainkotien on oltava mahdollisimman kodinomaisia ja myös sairaaloissa viihtyvyyteen voidaan panostaa suuresti melko mitättömillä rahasummilla.
Kotkalaisten vanhusten hoito on monilta osin puutteelista ja haluamme lisätä kodeissa asuvien vanhusten turvatumpaa ja laadukkaampaa hoitoa. Kotkassa vanhusten kotihoidon laatu on säästösyistä heikentynyt vuosi vuodelta. Heitä ei missään olosuhteissa saa jättää heitteille ja vähätellä heidän ihmisarvoaan minkäänlaisissa olosuhteissa.
Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kieli- ja ammattitaitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vaikka ulkomaalaiset lääkärit ja hoitajat ovat sydämellisiä ja mukavia, kaikkien on saatava palveluja ymmärrettävällä suomen kielellä.

Maahanmuutto ja monikulttuurisuus

Monikulttuurisuus terminä ei sovi Kotkan Perussuomalaisten arvoihin, se on teennäistä. Kansainvälisyys on se sana, jota Perussuomalaiset haluavat käyttää kulttuurihistoriallisesta satamakaupunki Kotkasta. Maahanmuuton ei pidä tuottaa kustannuksia ja siitä syystä tavoitteemme on keskeyttää sekä kiintiöpakolaisten että turvapaikanhakijoiden vastaanotto Kotkaan, kunnes kaikki aiemmin tulleet on saatu töihin.

Kulttuuri

Kaupungin on edistettävä paikallista kulttuuria. Taidehankinnat on tehtävä paikallisilta taiteilijoilta ja heidän työmahdollisuuksiaan on edistettävä. Näkisimme hyväksi, jos kotkalaiset taiteilijat ja kulttuurialan toimijat perustaisivat omia yhdistyksiään, joiden kanssa kaupunki voisi neuvotella kulttuuriasioista ja erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden järjestämisestä. Myös kansalais- ja työväenopistoihin tulee panostaa ja erityisesti Kotkan opiston kehittäminen on otettava kaupungin sydämen asiaksi.

Urheilu

Hyväksymme sen, että kaupungilla on Suomen valtakunnallisissa palloilusarjoissa omat lippulaivansa, jotka tarpeen vaatiessa saavat myös kaupungin tukea. Haluamme kuitenkin muuten enemmän panostusta harrasteliikuntaan, kuin kilpaurheiluun. Liikuntatiloja on pyrittävä järjestämään kaikille halukkaille ja ihmisiä on muutenkin innostettava liikunnan pariin.

 

Hallinto

Kannatamme pormestarimallia, jossa kaupunkilaiset valitsisivat kaupunginjohtajan vapailla vaaleilla kuntavaalien yhteydessä. Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja olisivat tässä mallissa sama henkilö.
Tyydymme tarvittaessa myös kaupunginjohtajan määräaikaisuuteen. Mutta pormestarimalllia pidämme pitkän ajan tavoitteena.
Kotkan organisaatiouudistuksessa lautakuntien karsinta ja tehtävien tiivistäminen johtaa auttamatta siihen, että virkamiehille keskitetään lisää valtaa. Kotkan Perussuomalaiset ottaakin asiakseen ajaa erillisiä kaupunginosalautakuntia, jotka osallistuisivat oman alueensa kehittämiseen. Jo SOTE-uudistuksen yhteydessä on ollut puhetta, että kaupunkilaiset pitäisi saada enemmän osallistumaan oman lähialueensa päätöksentekoon ja kaupunginasavaltuustoistakin on ollut puhetta. Jakamalla Kotka kolmeen eri lautakuntaan Kymi, Läntinen Kotka ja Kotka saamme enemmän paikallista ääntä päätöksentekoon. Kaikissa aluetta koskevissa asioissa lautakunnilta olisi pyydettävä vähintäänkin lausuntoa.

Kuntaliitokset

SOTE-uudistuksen myötä ei tule olemaan tarvetta kuntaliitoksille.
Mutta siltikin jos asia tulee puheeksi.
Vastustamme yleisesti kuntaliitoksia ja pyrimme pikemminkin nykyistä pienempiin kuin suurempiin kuntiin. Haluamme tästä syystä vastustaa suunnitelmaa Kotkan-Haminan-Pyhtään alueen suurkunnasta. Mikäli kuntaliitokseen valtion taholta pakotetaan tulemme vaatimaan, että kunta ei ole kaksikielinen, sillä näemme, että ruotsinkielisten oikeuksien toteuttamiseen on löydettävä parempia tapoja. (Tarvittaessa tulkkipalveluja käyttäen).
Lisäksi tulemme vaatimaan suurkunnan keskustan sijoittamista Kyminlinnaan, jota ehdotamme myös kunnan nimeksi.

Energiapolitiikka.

Vastustamme arkkitehtonisesti näkyvien energialaitosten kuten tuulivoimaloiden rakentamista asutuskeskusten välittömään läheisyyteen. Suhtaudumme kuitenkin suopeasti hajautettuun, paikalliseen energiatuotantoon valtion energiatuotannon tukena, tai vaihtoehtona. Perusenergiaa on kuitenkin tuotettava keskitetysti.

Nämä olivat yhteisiä periaatteitamme. Ehdokasjoukkomme on monipuolinen ja moniääninen. Heillä kaikilla on omia näkemyksiään ja omia tavoitteitaan, joista saat parhaiten selvää ottamalla rohkeasti yhteyttä ehdokkaaseen.
Kunnallisvaaleihin lähdemme tavoittelemaan reilua vaalivoittoa. Mikäli saavutamme sen, toivomme ja uskomme sen olevan kuntalaisille hyväksi. Tavoitteemme on 12 paikkaa Kotkan kaupungin valtuustossa.

Kirjoitettu 8.1.2017

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa